دوره های آموزشی
    

ردیفعنوان دورهشیوه برگزارینوع دورهمدت دوره
(به ساعت)
گروه هدفتاریخ برگزاریساعت برگزاریمدرس دوره 
 کلاسهای آموزشی اردیبهشت ماه  1نحوه برخورد با انواع گزیدگیها در اورژانسحضوریشغلی4پزشک-پرستار-ماما-کاردان و کارشناس هوشبری-کاردان و کارشناس اتاق عمل21.02.968:30-12:30خدیجه عباسی
     کلاسهای آموزشی خرداد ماه    
2کمک های اولیه و نحوه جابجایی مصدومینحضوریشغلی4پزشک- پرستار- ماما- اتاق عمل- هوشبری- رادیولوژی-فوریتهای پزشکی03.03.969-13خدیجه عباسی 
3دیابتحضوریعمومی4کلیه پرسنل09.03.968:30-12:30خدیجه عباسی 
4ارتباطات بر اساس الگوس ISBARحضوریشغلی4پرستار- ماما-کاردان و کارشناس اتاق عمل و  هوشبری22.03.9612:30-8:30خدیجه عباسی 
5اشکال دارویی و نحوه تجویز آنهاحضوریشغلی4پرستار- ماما- کاردان و کارشناس اتاق عمل و هوشبری30.03.96 12:30-8:30خدیجه عباسی 
     کلاسهای آموزشی تیرماه    
6بسته نوزاد سالمغیرحضوریشغلی10پرستار-ماما-پزشک عمومی ومتخصص- بهیار- کارشناس اناق عمل31.03.96-31.04.9624 ساعت شبانه روزشهلا بینا 
7مبانی کنترل عفونت در بخشهای درمانیحضوری شغلی 4بهیار-پرستار- پزشک عمومی-کاردان و کارشناس اتاق عمل و هوشبری-ماما15.04.96 12:30-8:30خدیجه عباسی 
8تشخیص و درمان آریتمی قلبیحضوری شغلی4پزشک-پرستار-ماما25.04.968:30-12:30خدیجه عباسی 
     کلاسهای آموزشی مردادماه    
9کارگاه احیاء قلبی ریوی بزرگسالحضوریشغلی4پزشک- پرستار- ماما- اتاق عمل - هوشبری4.05.968:30-12:30 دکتر نامدار 
10کارگاه احیاء قلبی ریوی اطفالحضوریشغلی4پزشک-پرستار-ماما-اتاق عمل-هوشبری4.05.9612:30-16:30 دکتر نامدار 
11کارگاه تجهیزات پزشکی و نحوه نگهداریحضوریشغلی4پزشک-پرستار-ماما- اتاق عمل- هوشبری21.05.969-13خدیجه عباسی 
 12نحوه برخورد با انواع شكستگي ها در اوژانس حضوریشغلی4پرستار-پزشک-ماما 25.05.9613-17 دکتر نامدار 
13انواع روشهاي بخيه زدن حضوریشغلی4پرستار-اتاق عمل-هوشبری- 25.05.968:30-12:30 دکتر نامدار 
          
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-16 12:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ