فرایندهای بخش بستری
    
جدول مربوط به  اصلاح اطلاعات  فرایندهای دانشگاه
 
 
 
ماهيت فرآيند
 
 
 
نتايج عملكردي فرايند در مرحله اصلاح
ردیف
نام واحد
عنوان فرایند
مشترک
اختصاصی
احصاء فرايند
مستندسازي              (ترسيم فلوچارت)
اصلاح
كوتاه شدن مراحل فرايند
كاهش زمان انجام كار
رضايت مراجعه كنندگان
ارتقا شاخص هاي كيفي
كاهش هزينه
افزايش درآمد
اتوماسيون شدن فرايند
ارائه خدمات به صورت غيرحضوري
مستندات مربوط به اصلاح فرايندها
قابل مصداق
غيرقابل مصداق
قابل مصداق
غيرقابل مصداق
1
بخش بستری
 گرفتن نوار قلب در بیماران
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
بخش بستری
 درخواست وسایل مصرفی ماهیانه
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
بخش بستری
 انتقال بیمار از بخش به اتاق عمل
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
بخش بستری
درخواست آزمایشات بیمار
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
بخش بستری
درخواست و تهیه دارو برای بیمار
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
*
 
6
بخش بستری
تحویل بیمار از اتاق عمل
 
*
*
*
 
*
*
*
*
 
 
*
 
*
7
بخش بستری
تزریق خون و فراورده های آن
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
بخش بستری
ترخیص بیمار
 
*
*
*
 
*
*
*
*
*
*
 
 
*
9
بخش بستری
تحویل نوزارد از بخش زایشگاه
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
بخش بستری
اعزام بیمار به مراکز درمانی دیگر
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
بخش بستری
پذیرش بیمار از بخشهای دیگر
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
بخش بستری
 انتقال بیمار به بخشهای بستری دیگر همان مرکز
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
بخش بستری
 دریافت دستورات شفاهی پزشک
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
بخش بستری
 گذاشتن فولی در بیماران
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
بخش بستری
 پذیرش بیماران بصورت مستقیم از مطب یا درمانگاه
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
بخش بستری
فوت بیمار و انتقال جسد به سردخانه
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
بخش بستری
 انجام گرافی در بیمار بستری در بخش
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
بخش بستری
 انجام آزمایشات خونی از بیمارن بستری
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
بخش بستری
 فتوتراپی نوزاد
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
بخش بستری
 انجام سونوگرافی در بیماران
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
بخش بستری
 گذاشتن لوله بینی - معده ای در بیماران هوشیار
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
بخش بستری
 دادن داروی وریدی به بیمار
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
بخش بستری
 تعویض پانسمان
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-9 10:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ