فرایندهای رادیولوژی
    
نتايج اقدامات مرتبط با مستند سازي و اصلاح فرايندهاي اختصاصي و مشترك دستگاه در سال 1393
بیمارستان امام محمد باقر(ع)
جدول مربوط به  اصلاح اطلاعات فرایندهای دانشگاه
 
 
 
ماهيت فرآيند
 
 
 
نتايج عملكردي فرايند در مرحله اصلاح
ردیف
نام واحد
عنوان فرایند
مشترک
اختصاصی
احصاء فرايند
مستندسازي              (ترسيم فلوچارت)
اصلاح
كوتاه شدن مراحل فرايند
كاهش زمان انجام كار
رضايت مراجعه كنندگان
ارتقا شاخص هاي كيفي
كاهش هزينه
افزايش درآمد
اتوماسيون شدن فرايند
ارائه خدمات به صورت غيرحضوري
مستندات مربوط به اصلاح فرايندها
قابل مصداق
غيرقابل مصداق
قابل مصداق
غيرقابل مصداق
1
رادیولوژی
پذیرش بیماران رادیولوژی بستری
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
رادیولوژی
پذیرش بیماران رادیولوژی(بیمه)
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
رادیولوژی
پذیرش بیماران رادیولوژی(آزاد)
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
رادیولوژی
تحویل کالا از انبار
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
رادیولوژی
پذیرش رادیوگرافی کمر و کلیه غیر اورژانسی
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
رادیولوژی
تهیه گزارش آمار و ارسال در پایان ماه
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
رادیولوژی
پذیرش بیماران سونوگرافی سرپایی(بیمه)
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
رادیولوژی
 پذیرش بیماران سونوگرافی سرپایی(آزاد)
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
رادیولوژی
پذیرش بیماران سونوگرافی بستری
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
رادیولوژی
انجام گرافی پرتابل
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-9 10:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ