فرایندهای آزمایشگاه
    
نتايج اقدامات مرتبط با مستند سازي و اصلاح فرايندهاي اختصاصي و مشترك دستگاه در سال 1393
(بیمارستان امام محمد باقر(ع)
جدول مربوط به  اصلاح اطلاعات فرایندهای دانشگاه
 
 
 
ماهيت فرآيند
 
 
 
نتايج عملكردي فرايند در مرحله اصلاح
ردیف
نام واحد
عنوان فرایند
مشترک
اختصاصی
احصاء فرايند
مستندسازي              (ترسيم فلوچارت)
اصلاح
كوتاه شدن مراحل فرايند
كاهش زمان انجام كار
رضايت مراجعه كنندگان
ارتقا شاخص هاي كيفي
كاهش هزينه
افزايش درآمد
اتوماسيون شدن فرايند
ارائه خدمات به صورت غيرحضوري
مستندات مربوط به اصلاح فرايندها
قابل مصداق
غيرقابل مصداق
قابل مصداق
غيرقابل مصداق
1
آزمایشگاه
خونگیری بیماران سرپایی
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
آزمایشگاه
 انجام آزمایشات بیوشیمی
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
آزمایشگاه
 پذیرش آزمایش های بیماران OPD
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
آزمایشگاه
 انجام آزمایش های سرولوژی
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
آزمایشگاه
 انجام آزمایش کشت ادرار
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
آزمایشگاه
 انجام آزمایش OB/OP
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
آزمایشگاه
 انجام آزمایش کشت Stool Culture
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
آزمایشگاه
پذیرش بیماران بستری
 
*
*
*
 
*
*
*
*
 
*
 
*
 
9
آزمایشگاه
انجام آزمایش CBC
 
*
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
آزمایشگاه
انجام آزمایشات آنالیز ادرار
 
*
*
*
 
 
*
*
*
 
 
*
 
*
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-9 10:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ