منشور حقوق بیمار
    

هو الشافی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

چکیده منشور حقوق بیمار در ایران

١- درﻳﺎﻓﺖﻣﻄﻠﻮبﺧﺪﻣﺎتﺳﻼﻣﺖ،ﺣﻖﺑﯿﻤﺎراﺳﺖ. 

اراﺋﻪﺧﺪﻣﺎتﺳﻼﻣﺖﺑﺎﻳﺪ:

-        ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺷﺎنوﻣﻨﺰﻟﺖاﻧﺴﺎنوﺑﺎاﺣﺘﺮامﺑﻪارزش ها، اﻋﺘﻘﺎداتو فارغ از هرگونه تیعیض از جمله: ﻗﻮﻣﻲ،فرهنگی،مذهبی،ﻧﻮعﺑﯿﻤﺎريوﺟﻨﺴﯿﺘﻲﺑﺎﺷﺪ.

-        در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد.

-        درﻣﺮاﻗﺒﺖهایﺿﺮوريوﻓﻮري(اورژانسی)، ارائه خدمتﺑﺪونﺗﻮﺟﻪﺑﻪﺗﺄﻣﯿﻦهزینهيآنﺻﻮرتﮔﯿﺮد. درﻣﻮاردﻏﯿﺮﻓﻮري ﺑﺮاﺳﺎسﺿﻮاﺑﻂتعیین ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ.

-        درﻣﺮاﻗﺒﺖهایﺿﺮوريوﻓﻮري(اورژانسی)،درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪاراﺋﻪﺧﺪﻣﺎتﻣﻨﺎﺳﺐﻣﻤﻜﻦﻧﺒﺎﺷﺪ،ﻻزماﺳﺖﭘﺲازارائه یﺧﺪﻣﺎتﺿﺮوريوﺗﻮﺿﯿﺤﺎتﻻزم،زﻣﯿﻨﻪاﻧﺘﻘﺎلﺑﯿﻤﺎرﺑﻪواﺣﺪمجهز فراهمﮔﺮدد و ...

٢- اﻃﻼﻋﺎتﺑﺎﻳﺪﺑﻪﻧﺤﻮﻣﻄﻠﻮبوﺑﻪﻣﯿﺰانﻛﺎﻓﻲدراﺧﺘﯿﺎرﺑﯿﻤﺎرﻗﺮارﮔﯿﺮد. 

ﻣﺤﺘﻮاياﻃﻼﻋﺎتﺑﺎﻳﺪﺷﺎﻣﻞ:

-         اراﺋﻪآﻣﻮزشهایﺿﺮوريﺑﺮاياﺳﺘﻤﺮاردرﻣﺎن

-         اﻃﻼﻋﺎتﺑﺎﻳﺪدرزﻣﺎنﻣﻨﺎﺳﺐوﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺑﺎﺷﺮاﻳﻂﺑﯿﻤﺎرازﺟﻤﻠﻪاﺿﻄﺮاب، دردووﻳﮋﮔﻲهايﻓﺮديويازﺟﻤﻠﻪزﺑﺎن، ﺗﺤﺼﯿﻼتو ...دراﺧﺘﯿﺎرويﻗﺮارﮔﯿﺮد.

-         ﺑﯿﻤﺎرﻣﻲﺗﻮاﻧﺪﺑﻪﻛﻠﯿﻪياﻃﻼﻋﺎتﺛﺒﺖﺷﺪهدرﭘﺮوﻧﺪه يﺑﺎﻟﯿﻨﻲﺧﻮددﺳﺘﺮﺳﻲداﺷﺘﻪ،ﺗﺼﻮﻳﺮآن رادرﻳﺎﻓﺖﻧﻤﻮدهوﺗﺼﺤﯿﺢاﺷﺘﺒﺎهاتﻣﻨﺪرجدرآنرادرﺧﻮاﺳﺖﻧﻤﺎﻳﺪ و ...

-         ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی اعم از خدمات درمانی و غیردرمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش ...

 ٣- ﺣﻖاﻧﺘﺨﺎبوﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيآزاداﻧﻪﺑﯿﻤﺎردردرﻳﺎﻓﺖﺧﺪﻣﺎتﺳﻼﻣﺖﺑﺎﻳﺪﻣﺤﺘﺮمﺷﻤﺮدهﺷﻮد.

ﻣﺤﺪودهاﻧﺘﺨﺎبوشرایط ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيدرﺑﺎرهﻣﻮاردذﻳﻞﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

-         اﻧﺘﺨﺎبﭘﺰﺷﻚﻣﻌﺎﻟﺞوﻣﺮﻛﺰاراﺋﻪﻛﻨﻨﺪهﺧﺪﻣﺎتﺳﻼﻣﺖدرﭼﺎرﭼﻮبﺿﻮاﺑﻂ.

-         اﻧﺘﺨﺎبوﻧﻈﺮخواهیازﭘﺰﺷﻚدومﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺸﺎور.

-         ﭘﺲازاراﺋﻪاﻃﻼﻋﺎت،زﻣﺎنﻻزموﻛﺎﻓﻲﺑﻪﺑﯿﻤﺎرجهتﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮيواﻧﺘﺨﺎبدادهﺷﻮد و ...

 

٤- اراﺋﻪﺧﺪﻣﺎتﺳﻼﻣﺖﺑﺎﻳﺪﻣﺒﺘﻨﻲﺑﺮاﺣﺘﺮامﺑﻪﺣﺮﻳﻢﺧﺼﻮﺻﻲﺑﯿﻤﺎر(ﺣﻖﺧﻠﻮت)ورﻋﺎﻳﺖاﺻﻞرازداريﺑﺎﺷﺪ.

-         رﻋﺎﻳﺖاﺻﻞراز داريراﺟﻊﺑﻪﻛﻠﯿﻪياﻃﻼﻋﺎتﻣﺮﺑﻮطﺑﻪﺑﯿﻤﺎراﻟﺰاﻣﻲاﺳﺖﻣﮕﺮدرﻣﻮارديﻛﻪﻗﺎﻧﻮنآنرااﺳﺘﺜﻨﺎﻛﺮدهﺑﺎﺷﺪ.

-         درﻛﻠﯿﻪيﻣﺮاﺣﻞﻣﺮاﻗﺒﺖاﻋﻢازﺗﺸﺨﯿﺼﻲودرﻣﺎﻧﻲﺑﺎﻳﺪﺑﻪﺣﺮﻳﻢﺧﺼﻮﺻﻲﺑﯿﻤﺎراﺣﺘﺮامﮔﺬاﺷﺘﻪﺷﻮد وﻛﻠﯿﻪياﻣﻜﺎﻧﺎتﻻزمجهتﺗﻀﻤﯿﻦﺣﺮﻳﻢﺧﺼﻮﺻﻲﺑﯿﻤﺎرفراهمﮔﺮدد.

-         ﻓﻘﻂﺑﯿﻤﺎر، ﮔﺮوهدرﻣﺎﻧﻲ، اﻓﺮادﻣﺠﺎزازﻃﺮفﺑﯿﻤﺎرواﻓﺮاديﻛﻪﺑﻪﺣﻜﻢﻗﺎﻧﻮنﻣﺠﺎزﺗﻠﻘﻲﻣﻲﺷﻮﻧﺪمی توانندﺑﻪاﻃﻼﻋﺎتپرونده بیمار دﺳﺘﺮﺳﻲداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ.

-         ﺑﯿﻤﺎرﺣﻖدارددرکلیه ﻣﺮاﺣﻞﺗﺸﺨﯿﺼﻲازﺟﻤﻠﻪﻣﻌﺎﻳﻨﺎت،ﻓﺮدﻣﻌﺘﻤﺪﺧﻮدراهمراهداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ و ...

  ٥- دﺳﺘﺮﺳﻲﺑﻪﻧﻈﺎمﻛﺎرآﻣﺪرﺳﯿﺪﮔﻲﺑﻪﺷﻜﺎﻳﺎتﺣﻖﺑﯿﻤﺎراﺳﺖ. 

-        هرﺑﯿﻤﺎرﺣﻖدارددرﺻﻮرتادﻋﺎيﻧﻘﺾﺣﻘﻮقﺧﻮدﻛﻪﻣﻮﺿﻮعاﻳﻦﻣﻨﺸﻮراﺳﺖ،ﺑﺪوناﺧﺘﻼلدرﻛﯿﻔﯿﺖدرﻳﺎﻓﺖﺧﺪﻣﺎتﺳﻼﻣﺖﺑﻪﻣﻘﺎﻣﺎتذيﺻﻼحﺷﻜﺎﻳﺖﻧﻤﺎﻳﺪ.

-        ﺑﯿﻤﺎرانﺣﻖدارﻧﺪازﻧﺤﻮهرﺳﯿﺪﮔﻲوﻧﺘﺎﻳﺞﺷﻜﺎﻳﺖﺧﻮدآﮔﺎهﺷﻮﻧﺪ.

-        ﺧﺴﺎرتﻧﺎﺷﻲازﺧﻄﺎياراﺋﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺧﺪﻣﺎتﺳﻼﻣﺖﺑﺎﻳﺪﭘﺲازرﺳﯿﺪﮔﻲواﺛﺒﺎت،ﻣﻄﺎﺑﻖﻣﻘﺮراتدرﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦزﻣﺎنﻣﻤﻜﻦﺟﺒﺮانگردد و ...

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-8-20 18:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ